top of page

Het Programma Be Responsible

De Beryllium Science and Technology Association (BeST) heet u welkom in het programma Beryllium Product Stewardship 'Be Responsible'. Deze website biedt een inleiding tot voorkomende toepassingen van beryllium, samen met informatie en begeleiding om de veiligheid van werknemers te verbeteren tijdens de productie en verwerking van berylliumhoudende materialen. BeST vertegenwoordigt de belangrijkste importeurs van beryllium in de EU. Een gedetailleerde versie van het programma Be Responsible is in het Engels te vinden op www.berylliumsafety.eu.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Belliardstraat 205

B-1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

WAT IS BERYLLIUM?

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi

Beryllium is een natuurlijk voorkomend element dat wordt gewonnen uit mineralen zoals berylliummetaal. Zuiver berylliummetaal heeft een ongewoon hoog smeltpunt en is het lichtste van alle vaste, chemisch stabiele elementen. Beryllium is een derde lichter dan aluminium, maar heeft zes keer de specifieke stijfheid van staal.

What is the most common use

WAT IS DE MEEST VOORKOMENDE TOEPASSING VAN BERYLLIUM?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Het grootste gebruik van beryllium is als een metaallegering van koperberyllium (CuBe) die 2% of minder beryllium bevat. Veel voorkomende CuBe-vormen die bij de productie worden verwerkt, zijn onder meer staven, balken, buizen, platen en stroken.  Berylliumhoudende legeringen worden gebruikt in elektrische en elektronische apparatuur, medische apparatuur, energieontdekking, onderzeese constructies, plastic mallen, drukschakelaars, vliegtuigen, ruimtevaart, communicatie, automobielen en zware apparatuur, waar betrouwbaarheid en een lange levensduur van cruciaal belang zijn.

Potential Health Effects

MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID VAN BLOOTSTELLING AAN BERYLLIUM

image005.png

De verwerking van berylliumhoudende materialen kan een gezondheidsrisico vormen als de veilige praktijken niet worden gevolgd, met name bij processen die stof genereren. Inademing van in de lucht verspreid beryllium kan bij gesensibiliseerde personen een ernstige longziekte veroorzaken die fataal kan zijn. ​

Fabrikanten en distributeurs van berylliumbevattende producten stellen veiligheidsgegevensbladen (VGB), productinformatiebladen (PIB) of veiligheidsinformatiebladen (VIB) op die aanvullende gezondheids-, veiligheids- en milieurichtlijnen bieden en die moeten worden gelezen en begrepen voordat met berylliumbevattend materiaal wordt gewerkt.       

BWPM

BESCHERMING VAN WERKNEMERS DIE BERYLLIUM HANTEREN

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Bij operaties die berylliumstof of -dampen in de lucht genereren, moeten maatregelen ter beheersing van de blootstelling worden genomen, zoals een plaatselijk afzuigventilatiesysteem. Blootstelling van werknemers bij de beroepsmatige blootstellingslimiet (BBL) is niet zichtbaar en vereist het verzamelen van luchtmonsters door een industriële hygiënist of een andere gekwalificeerde expert op het gebied van gezondheid en veiligheid om te vergelijken met de toepasselijke BBL.  

 

De kern van het programma Be Responsible van BeST is the Model ter Bescherming van de Werknemer die werkt met Beryllium (BWPM), dat is gebaseerd op acht elementen die zowel door het management als door werknemers kunnen worden gebruikt.

Ervoor zorgen dat beryllium

                           

              Niet in de longen komt                               Propere werkgebieden

                           

                           

               Niet in contact komt met de huid              Niet in contact komt met kleding

                         

                           

                Bewaard wordt bij de bron                        Beperkt wordt tot het werkgebied

                         

                           

                Bewaard wordt binnen de fabriek            Gehanteerd wordt door

                                                                                     opgeleide werknemers

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Het is duidelijk dat dit model geen universeel toepasbare benadering is en dat eindgebruikers dit model geheel of slechts gedeeltelijk nodig hebben op hun werkplek. Het succes van dit model erkent dat uitzonderlijke veiligheidsprestaties op het gebied van beryllium kunnen worden bereikt door een combinatie van ownership van veiligheid door de operationele manager, een gedisciplineerd gebruik van het model ter bescherming van de werknemer die werkt met Beryllium en actieve betrokkenheid van de werknemers.

Controlling Workplace Exposures

BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING

OP DE WERKPLEK

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

Het BWPM biedt nuttige richtlijnen en informatie voor operationele managers van faciliteiten met werknemers die berylliumhoudende materialen hanteren op manieren die deeltjes in de lucht genereren. Het model moedigt het gebruik van technische en werkpraktijken aan, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen, om mogelijke blootstelling van werknemers onder controle te houden.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling om stofemissie en -verspreiding te beperken zijn nodig om de berylliumwerkgebieden schoon te houden en om te vermijden dat berylliumdeeltjes in de longen terechtkomen of in contact komen met de huid of kleding. Deze zijn vereist tijdens het werkproces, in het werkgebied en op de fabriekslocatie, en moeten waar passend worden geëvalueerd en geïmplementeerd. Werknemers moeten worden opgeleid in veilige werkprocedures.

De belangrijkste middelen om blootstelling te verminderen zijn technische maatregelen en het zichtbaar schoon houden van de werkplek.  Lokale isolatie van het afzuigventilatieproces en natte verwerking zijn vaak effectieve middelen om de vorming van in de lucht zwevende deeltjes te beheersen. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals een gasmasker, handschoenen, beschermende kleding en schoenovertrekken kunnen nodig zijn. 

Op www.berylliumsafety.eu, biedt BeST een tool ter evaluatie van bronnen van blootstelling dat het risicopotentieel karakteriseert per type operatie en advies geeft over specifieke operationele problemen. De tool bevat ook hulpmiddelen voor het opleiden van werknemers.

Medical Surveillance of Workers

MEDISCH TOEZICHT OP WERKNEMERS​

OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

Werkgevers moeten voldoen aan de eisen die zijn opgesteld door de respectievelijke lidstaten met betrekking tot bedrijfsgeneeskundige controles. BeST raadt echter aan dat elke werknemer die tekenen of symptomen vertoont van blootstelling aan beryllium wordt onderzocht door een arts met expertise op het gebied van chronische longaandoeningen. Symptomen kunnen bestaan uit kortademigheid, onverklaarbaar hoesten, vermoeidheid, gewichtsverlies, koorts en nachtelijk zweten. Europese landen hebben contactpunten voor veiligheid en gezondheid op het werk aangewezen, die doorgaans de bevoegde nationale autoriteit zijn. Een lijst met nationale contactpunten is beschikbaar op onze Engelse site.

Uses, Benefits and Critical Applications

GEBRUIK, VOORDELEN EN KRITIEKE TOEPASSINGEN VAN BERYLLIUM​

strip after pressed-1.jpg

Vanwege de ongeëvenaarde combinatie van eigenschappen zijn beryllium en berylliumbevattende materialen belangrijke materialen geworden voor een breed scala aan commerciële en overheidstoepassingen.  Deze materialen bieden ongeëvenaarde voordelen voor de samenleving en zijn het materiaal bij uitstek bij kritieke toepassingen waar falen geen optie is. Beryllium is een Kritieke Grondstof (KG) voor de EU en staat sinds de eerste publicatie in 2011 op de KG-lijst van de EU.

bottom of page